Parenteel / Descendants

Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt.

Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat. Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens.Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.

Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, evt. wetsovertredingen en diverse anekdotes. In een parenteel komen personen voor met verschillende achternamen. Dit in tegenstelling tot een genealogie waarin meestal maar één achternaam voorkomt.
The descendants are an arrangement of the tribe parents or only one ancestor or progenitor (generation I) with their children (generation II) and all their future descendants. Both male and female lines are drawn.

A descendant arrangement is a bit like an upturned pedigree. Per family the name of the offspring (male or female) is displayed, as wel as his/her birth date and place, date and place of marriage and name of spouse including his/her birth date and place. Below a list of children and their birth data.

Besides the basic information mentioned above, also additional information can be included, such as occupation, property, offenses and various anecdotes. A descendant arrangement contains people with different surnames. This differs from a genealogy in which usually contains only one surname.

Parenteel / Descendants