Familiewapen / Family crest

Voor zover bekend is het wapen vanaf 1650 door de stamoudste en zijn nakomelingen gebruikt in een tweetal variaties. De ene variant heeft op het schild de middelste weerhaak boven de andere twee weerhaken staan. Deze variant is door de nakomelingen van Joannes gevoerd. De andere variant die door de "rijke" tak uit Venlo werd gevoerd, had op het schild de middelste weerhaak juist onder de overige twee weerhaken staan.

Het wapen bestaat uit twee kleuren, te weten: zilver en rood. Zilver is de een na de voornaamste kleur met "voortreffelijk" als voornaamste betekenis. Rood is na goud en zilver de voornaamste kleur en heeft de o.a. de betekenis moed, begeerte en zich verdienstelijk maken voor het vaderland. Lees hierover meer op deze pagina.

Op een familiefragment van de familie Van Langen bevond zich een mij nog onbekende uitvoering van het Poell-wapen met een banderol met opschrift "Cxare" met uitroepteken erop. Wat dit betekent is mij niet bekend. Care zou beschermen kunnen betekenen. Al met al kunnen we van een voortreffelijk wapen spreken, waar we zeker trots op mogen zijn!

Er is in het verleden ook veel gebruik gemaakt van zegelstempels, waarbij het zegel bestaat uit het familiewapen. Ook hier komen beide varianten voor. Zegelstempels werden vroeger door belangrijke personen gebruikt om brieven te verzegelen. Door met de zegelstempel op een hoeveelheid nog zachte was te drukken (waardoor het familiewapen in de was kwam te staan), kon belangrijke post verzegeld worden. In het Goltzius-museum te Venlo en in het Heimatmuseum te Kevelaer zijn dergelijke Poell zegels te bewonderen.

Wie meer wil weten: W.A.G. Poell heeft over het familiewapen een mooi artikel geschreven in het blad "Limburgs Tijdschrift voor genealogie" van april 2001.
As far as I know the family crest has been used since 1650 by the tribal elder and his descendants in two variations. Variant one had on the shield the middle barb above the other two back brackets. This variant is carried by the descendants of Joannes. The other variant, used by the "rich" branch from Venlo, had the shield on the middle barb just under the other two back brackets.

The crest consists of two colors: silver and red. Silver is the second main color with "excellent" as the primary meaning. Red is after gold and silver the main color and stands for courage and desire. Read more on this page.

On a document of the family Van Langen I found an unknown implementation of the Poell crest including the inscription "Cxare" with an exclamation mark on it. I have no idea what this means. "Care" could refer to "protect". All in all we can speak of an excellent weapon, on which we certainly can be proud!

In the past seal stamps were used frequently in which the seal contains the family crest. Again, the two variants can be distinguished. Sealing stamps were used by important people to seal letters. By pressing the seal stamp into hot wax (so that the family crest became visible in the hardening wax), important post was sealed. In the Goltzius Museum in Venlo and in the Heimatmuseum in Kevelaer such Poell seal stamps can be admired.

For those who are interested: W.A.G. Poell has written a nice article about the family crest. It can be found in the magazine "Limburgs Tijdschrift voor genealogie", edition April 2001.



Familiewapen/family crest

Eén van de twee bekende varianten van het familiewapen.

One of the two known variants of the family crest.

Boekomslag/book cover

Gevonden op een boekomslag: een iets anders vormgegeven wapen.

Found on a book cover, a slightly different shaped family crest.

Zegelstempels/seal stamps

Een viertal zegels uit de periode 1695-1822.

Four stamps from the period 1695-1822.