Afkomst / Origin

De oudste naam van een mogelijke voorvader vond ik te St.Truiden geboren ca.1095 ene Lambert van de Poel, hij was een soort rentmeester (Dum) van de abdij Trudo aldaar. In Thienen ene deken van het lakengilde genaamd Jordanus van de Poel geboren ca. 1205. Rond 1250 kom ik een familie van de(n) Poel(e) tegen in het huidige Westland, te Maasland, 's Gravezande en te Naeldwijk.

Uit deze familie is een adellijk stukje van den Poele ontstaan wat in 1480 is uitgestorven. Rond 1500 kom ik Lodewijck en zijn dochter Mariken van den Poell tegen op kasteel Heukelum, zij woonden aldaar bij de familie van Arkel later ook op kasteel Ammersooyen en kasteel Stein in Limburg.

Maar op een document uit 1417 vond ik de naam Arnoldo ten Poel als laat (halfvrije boer) en in 1423 de naam Rathus te Poel te Wachtendonk ook als laat van de heer Willem van Wachtendonk. Op een akte uit 1520 (zie figuur A) wordt de 'hoff toe Poell gehoerende' vermeld. Deze 'hoff toe Poell' lag iets te oosten van de stad Wachtendonk en was een soort burcht, enkele gebouwen met een toren en met grachten omgeven (zie figuur B).
Hier konden de omwonende boeren enige bescherming zoeken bij onraad, plundering van soldaten en rovers.

The oldest name I found of a possible ancestor was one Lambert van de Poel, born ca 1095 in St. Truiden. He was a kind of steward (Dum) of an abbey named Trudo. In Thienen a dean of the cloth guild called Jordanus van de Poel born ca 1205. I also discovered a family van de(n) Poel(e), approximatly 1250 in Westland, Maasland, 's Gravezande and Naeldwijk.

Out of this family a noble branch emerged which became extinct in 1480. Around 1500 Lodewijck and his daughter Mariken van den Poell lived on castle Heukelum, together with the family van Arkel. Later on also on castle Ammersooyen and castle Stein in Limburg.

But on a document from 1417, I found the name Arnoldo ten Poel and in 1423 the name Rathus te Poel in Wachtendonk as farmers working for Mr. Willem van Wachtendonk. In a deed from 1520 (see figure A) the 'hoff toe Poell gehoerende' is mentioned. This 'hoff toe Poell' was something to the east of the city Wachtendonk and was a kind of castle, consisting of a few buildings with a tower and some canals (see figure B).
It is here where the surrounding farmers could seek protection in case of danger, marauding soldiers and robbers.

Afkomst / Origin


De familie Poell waren patriciërs, welke in die tijd leefden en woonden als de adellijke families. In 1555 kom ik de gebroeders Poel tegen als laten en schepen te Wachtendonk, daarna in 1624 Johan te Poel gehuwd met Cornelia Keunen, zij kregen goedkeuring van de pandheer van Wachtendonk de Heer Huyn-Geleen om een nieuw huis te mogen bouwen in de stad Wachtendonk.

Er zijn meerdere familieleden gehuwd met personen uit adellijke families. Ook hebben veel leden van de familie Poell belangrijke aanstellingen en functies bekleed zoals: schepen, burgemeester, rentmeester, scholtis, ontvanger generaal, gerechtsgriffier, vrederechter, advocaat en leraar. Aan de christelijke kant o.a. bisschop, abt, deken, pastoor en kanunnik.

The family Poell were patricians, which at that time lived as the noble families. I discovered the brothers Poel (1555) as farmer and alderman in Wachtendonk. Then in 1624 Johan te Poel married Cornelia Keunen, they received approval from the building lord of Wachtendonk the Lord Huyn-Geleen to build a new home in the city of Wachtendonk.

Several family members were married to people from noble families. Also, many members of the family Poell had important positions such as aldermen, mayor, clerk, scholtis, receiver general, court clerk, magistrate, lawyer and teacher. On the Christian side, including bishop, abbot, dean, priest and canon.