Op deze site vind je informatie met betrekking tot mijn onderzoek naar het familieverleden en de oorsprong van mijn voorvaderen uit de familie Poell.

Ik ben er trots op dat er al meer dan 3000 Poell's Kronieken zijn verschenen! Aangezien ik al jaren genealogie als hobby beoefen en mijn archief inmiddels omvangrijk genoemd mag worden, zal het duidelijk zijn dat hier slechts een kleine greep uit mijn bevindingen geplaatst kan worden. Uiteraard ben ik bereid om geinteresseerden aanvullend te informeren over de laatste stand van zaken. Daarnaast zie ik zelf ook graag aanvullende informatie tegemoet. Hierbij kan gedacht worden aan data met betrekking tot geboortes, huwelijken en overlijdens, maar ook bijvoorbeeld aan foto´s en dergelijke. Dus mocht je beschikken over relevant materiaal met betrekking tot de familie Poell, laat het me dan a.u.b. weten! Langs deze weg wil ik mevrouw Blank-Stroux bedanken voor het schenken van haar genealogische archief. Dit archief bevat een schat aan gegevens en zal bij mij in goede handen zijn! Rest me nog trots op te merken dat het aantal gepubliceerde Poell's Kronieken inmiddels ruimschoots de 3000 is gepasseerd. Op naar de 3100!!

Veel plezier op deze site en met vriendelijke groet,

At this site you will find information on my research into family history and the origins of my ancestors from the family Poell.


I am proud that already about 3000 Poell's Chronicles have been published! Since I've been practicing genealogy as a hobby for many years now, an extensive archive has been build up. It is clear that only a few of my findings can be placed on this site. Of course I am willing to answer additional questions from anyone who is interested in this topic. In addition, I would also like to receive additional information. For example data relating to births, marriages and deaths, but also photos and such. So if you have relevant material relating to the family Poell, please let me know! Along the way I want to thank Mrs. Blank Stroux for donating her genealogical archive. This archive contains a wealth of data and will be in good hands! I'm proud to note that the number of published Poell's Chronicles exceeded the number of 3000. On to 3100!!

Enjoy this site, sincerely,

Frans Poell
Software / Applications

Ik werk voornamelijk het programma GensDataPro (v 2.9) van de Nederlandse Vereniging voor Genealogie.

I mainly work with the application GensDataPro (v 2.9) of the Dutch Society for Genealogy.

Wapenkunde / Heraldry

Een volledig familiewapen bestaat uit verschillende onderdelen, die men bij de beschrijving van een familiewapen in een vaste volgorde noemt.

A full family crest consists of several parts, which are being mentioned in a fixed order.

Poell Archief / Poell Archive

Mijn jarenlange onderzoek heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid data die direct of indirect gelinkt zijn aan de familie Poell.

My years of research resulted in a large amount of data which are directly or indirectly linked to the family Poell.

Bekijk de video / Watch the video

Vijf december 1992 ging na vele decennia slagerij Poell voorgoed dicht. Dit haalde zelfs het nieuws. Sindsdien hou ik me bezig met de genealogy van de familie Poell

December 5th 1992, butchery Poell closed for business. This even made the news. Since then I keep myself busy with my genealogy hobby.